توصیه شده کد برای مقدار تأثیر کل است

کد برای مقدار تأثیر کل است رابطه

گرفتن کد برای مقدار تأثیر کل است قیمت